Vedtekter

§1
Lørenskog Damekor er en upolitisk organisasjon. Hovedformålet med koret er å bidra til kulturlivet i Lørenskog og formidle sang- og musikkglede. Alle medlemmer må godta, og rette seg etter, korets vedtekter. Alle må møte på øvelser til riktig tid, ha minst mulig fravær og sørge for å ivareta korets rykte på en god måte.

§2
Årsmøtet er korets øverste organ. Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må sendes styret skriftlig minst 2 uker før årsmøtet skal avholdes. Dagsorden og sakspapirer sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet velger representanter til korets styre. Korets styre består av 6 medlemmer og et varamedlem. Andre verv og utvalg det velges medlemmer til på årsmøtet er: Sangerutvalg, materialforvalter, revisorer, korregissør, festkomité, draktkomité, reisekomité, valgkomité, PR- og WEB-ansvarlig. Vervene er av 2 års varighet, med mulighet for gjenvalg. Valgkomiteen velges for 1 år av gangen.
Det vises til ansvarsoppgaver for styret og komiteer.

Medlemsmøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når det er ønske fra kormedlemmer om dette.

Korets hederstegn deles ut på årsmøte. Første gang etter 5 års aktivt medlemskap,
regnet fra januar måned. Aktivt medlemskap er full kontingent hele året, uansett
permisjonsgrunn.

§3
Korets styre har ansvar for den daglige driften av koret, og sørger for at nødvendig informasjon formidles til korets medlemmer. For oversikt over ansvar for oppgaver i koret vises det til «Ansvarsoppgaver for styre og komitéer i Lørenskog Damekor». Endringer på disse tas på årsmøte.

§4
Opptak av nye kormedlemmer skjer etter prøvesang med dirigenten, som avgjør hvilken stemmegruppe koristen skal tilhøre. Nødvendige opplysninger om sangeren registreres av sekretæren. Alle i koret bidrar til at nye medlemmer føler seg velkomne. Det betales ikke kontingent det semesteret det nye medlemmet tas opp i koret.

§5
Kontingent for deltakelse i koret fastsettes av årsmøtet. Kontingent kreves inn en gang hvert semester. Medlemmer som oversitter betalingsfrist for kontingent med mer enn 3 måneder kan strykes som medlemmer, dersom restansen ikke blir ordnet etter at skriftlig varsel er gitt. Leder av koret er fritatt for å betale kontingent. Det betales redusert kontingent for kormedlemmer i permisjon. Støttemedlemmer betaler en liten kontingent en gang pr. år.

§6
Det kan bare innvilges permisjon for 1 år. Søknad om permisjon skal være skriftlig og leveres til sekretær. I permisjonstiden oppebærer kormedlemmet fortsatt fulle rettigheter (deltakelse på møter, turer og arrangementer).
Ved ønske om å slutte i koret sendes skriftlig beskjed til sekretær. Evt. noter og andre koreffekter leveres inn.

§7
Dirigent ansettes av styret, og kasserer er ansvarlig for at det skrives kontrakt. I kontrakten er dirigentens ansvar, oppgaver og rettigheter beskrevet .

§8
Forandring eller tillegg til vedtektene vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall.

§9
Koret kan bare oppløses med 4/5 flertall. Eiendeler og midler som koret har, skal i så fall disponeres til støtte for sangens fremme.